Zasady opisu bibliograficznego

 

Zasady opisu bibliograficznego

 

BIBLIOGRAFIA

I. Literatura podmiotu (lektury, filmy, obrazy, reklamy i inne teksty kultury, które są analizowane i interpretowane).

II. Literatura przedmiotu (komentarze, opracowania danego tematu czy problemu, omówienia, interpretacje, analizy tekstów uwzględnionych w literaturze podmiotu).

     DO LITERATURY PRZEDMIOTU NIE WPISUJE SIĘ: PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH, BRYKÓW, ŚCIĄG, INFORMACJI O NOTATKACH Z ZESZYTU

 

UWAGA

 

Ważne, aby stosować konsekwentnie jednolity system interpunkcji we wszystkich opisach bibliograficznych.

Poszczególne elementy opisu oddzielamy od siebie przecinkami.

Tytuły tekstów zapisujemy pismem pochyłym – kursywą i wielką literą.

Tytuły czasopism, gazet ujmujemy w cudzysłów „…”. Polski cudzysłów ma następującą postać „…”.

Skrót od „strona” – s.

Skrót od „tom” – t.

Skrót od „numer” – nr (zapisujemy bez kropki na końcu).

Opis bibliograficzny kończymy kropką z wyjątkiem adresów internetowych. Nie dzielimy adresów internetowych – muszą być zapisane jednym ciągiem.

 

Wzory opisów bibliograficznych

 

Opis bibliograficzny książki

Autor (nazwisko, imię lub inicjał imienia,), Tytuł. Podtytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

 

Przykłady:

Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w., Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1999.

Kuncewicz P., Proza polska od 1956, t. 4, PWN, Warszawa 1994.

 

Opis artykułu w wydawnictwie zwartym

Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Autor książki – gdy jest jednocześnie autorem artykułu – wpisujemy „tenże” lub „taż” (o ile pozycja ma jednego autora), Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, nazwisko redaktora naukowego ( w przypadku prac zbiorowych), oznaczenie tomu, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.

 

Przykład:

Gołębniak B., Nauczyciele a reformy programu, w: tenże, Pedagogika,  t. 2, Wydawnictwo Literackie,  Warszawa 2004,  s. 144-147.

Toczyska B., Prozodia w interpretacji, w: taż, Głośno i wyraźnie, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2007, s. 333-396.

Judkowiak B., Katedra gotycka jako tekst kultury, w: Glosariusz od starożytności do średniowiecza. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, praca zbiorowa pod red. T, Patrzałka, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 60-63.

 

Opis bibliograficzny fragmentu książki

Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.

 

Przykład:

Jedliński R., Gatunki publicystyczne w szkole średniej, PWN, Warszawa 1984, s. 184-197.

Michałowska T., Średniowiecze, PIW, Warszawa 1995, s. 23-142.

 

Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowej

Autor utworu, Tytuł utworu, w: Tytuł antologii, nazwisko redaktora naukowego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór.

Przykład:

Tetmajer K., Danae Tycjana, w: Poezja Młodej Polski, wybór M. Jastrun, Ossolineum,Wrocław 1967, s. 14-17.

 

 

Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii wielotomowej

Autor utworu, tytuł utworu, w: tytuł antologii, nazwa edytora naukowego, oznaczenie tomu, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór.

 

Przykład:

Szymanowski J., Już nie usłyszysz mego westchnienia, w: Poezja polska, t. 1, wybór S. Grochowiak, J. Maciejewski, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1973, s. 20-21.

 

Opis bibliograficzny wstępu krytycznego, przedmowy, posłowia w dziele naukowym

Autor wstępu, Wstęp, w: autor, Tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

 

Przykład:

Hutnikiewicz A., Wstęp, w: J. Szaniawski, Wybór dramatów, Ossolineum, Wrocław 1988, s. V-LXXII.

 

Definicja z encyklopedii bądź słownika

Autor definicji (jeśli jest), Tytuł definicji, w: Autor, Tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona/y, na której zamieszczona jest definicja.

 

Przykład:

Zych A., Afazja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w. T. 1, A – F, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Warszawa 2003, s. 217.

Dysonans poznawczy, w: Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 2 rozszerz., Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Warszawa 1998, s. 81.

 

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Autor artykułu, tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok, numer czasopisma, numery stron, na których znajduje się artykuł.

 

Przykład:

Narkowicz L., Czy Mickiewicz mówił po litewsku?, „Polonistyka”, 2007, nr 10, s. 54-57.

Hołdys A., Zbyt cenne by je nosić, „Wiedza i Życie”, 2007, nr 8, s. 4-8.

 

uważny i ostrożny  – przed skorzystaniem z materiałów zawartych w Internecie dokładnie sprawdź zawartość strony, którą zamierzasz umieścić w bibliografii!

 

Fotografie dzieła sztuki zamieszczonego w Internecie

Autor dzieła, tytuł dzieła, technika wykonania dzieła, format, nazwa instytucji przechowującej dzieło, [typ nośnika] data dostępu, warunki dostępu [np. dostępny w Internecie …].

 

Przykład

Wyspiański S., Portret dziecka (Portret Mietka),  [online], [dostęp 17 stycznia 2004], dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci.htm

 

 

Publikacje samoistne w Internecie.

Autor, tytuł pracy, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu.

 

Przykład:

Skórka S., Wirtualna historia książki, [online], ostatnia aktualizacja 16.12.2006, [dostęp 17 stycznia 2004], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/whk/

 

 

Artykuł w czasopiśmie dostępnym w Internecie

 

Autor artykułu, Tytuł artykułu, [typ nośnika], w: „Tytuł czasopisma”, rok, nr, data dostępu, warunki dostępu

Przykład:

Krzemińska A., Okrutne obyczaje, [online], w: „Wiedza i Życie”, 2007, nr specjalny, [dostęp 17 stycznia 2004], dostępny w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/4868,12799,1433192,2,czasopisma.html

 

Nagranie muzyczne

Nazwisko kompozytora/wykonawcy, Tytuł nagrania, [rodzaj dokumentu], nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

 

Przykład:

Wagner R., Cwałowanie Walkirii, [dokument dźwiękowy], w: Perły muzyki klasycznej, Point Music 2001, płyta CD.

 

Muzyka w Internecie

Wykonawca (autor słów, kompozytor), Tytuł utworu, [typ nośnika], data dostępu, warunki dostępu

 

Przykład

Czerwone Gitary, Mija rok, [online], [dostęp 17 stycznia 2004], dostępny w Internecie:

http://www.czerwonegitary.pl/multimedia.html

 

 

Film

Tytuł, [rodzaj dokumentu], reżyser, nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

 

Przykład:

Pan Tadeusz, [film], reż. A. Wajda, Warszawa, Vision Film 2000, kaseta VHS.

Mansfield Park. Ekranizacja słynnej powieści Jane Austin, [film], scen. i reż. P. Rozema, Warszawa, Vision, 1999, płyta CD-ROM.

 

Książka dostępna przez Internet

Autor, tytuł, [typ nośnika], autor opracowania, miejsce i rok, data dostępu, warunki dostępu

 

Przykład:

Mickiewicz A., Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie [online], oprac.Marek Adamiec, [dostęp 17 stycznia 2004], dostępny w Internecie : http://monika.univ.gda.pl/~literat/panfull/index.htm

 

 

Jak poprawnie ułożyć bibliografię

 1. Wszystkie pozycje podajemy w kolejności alfabetycznej, wg pierwszej litery nazwiska autora.

Przykład:

  1. Abramowski J….
  2. Jeżyk F…..
  3. Straszewski M…..
 1. W przypadku, gdy korzystasz z pracy, która ma wielu autorów, np. słowniki, umieszczasz je pod wszystkimi pozycjami, które mają autorów, również alfabetycznie.

Przykład:

  1. Abramowski J….
  2. Jeżyk F…..
  3. Straszewski M…..
  4. Poradnik młodego polonisty….
  5. Słownik polsko-angielski…
  6. Słownik polsko-niemiecki…
 1. Jeżeli korzystałeś/łaś ze stron internetowych, umieszczasz je na samym końcu bibliografii.

Przykład:

  1. Abramowski J….
  2. Jeżyk F…..
  3. Straszewski M…..
  4. Poradnik młodego polonisty….
  5. Słownik polsko-angielski…
  6. Słownik polsko-niemiecki…
  7. http://kezyk-polski.eza.pl/
  8. http://republika.pl/evacska
 1. Przy układaniu bibliografii najpierw umieszczaj książki, następnie czasopisma, potem film (nagranie muzyczne, reprodukcje obrazów…), na końcu strony WWW.

 

 1. Schemat układu bibliografii:
  1. książki posiadającego 1, 2, 3 lub 4 autorów
  2. książki, które są pracą zbiorową (mają więcej niż 4 autorów i redaktora)
  3. czasopisma
  4. film (nagranie muzyczne, reprodukcje obrazów…)
  5. strony internetowe

 

Dodaj komentarz

Copyright STREFA HUMANISTY 2024
Tech Nerd theme designed by Siteturner